NORSK FOREDRAGSFORMIDLING
HELE LANDETS KOMPETANSEHUS

SVEIN ERIK ULVERUD

INNEKLIMA OG
ENERGIBRUK

Svein Erik har lang erfaring som kursholder, forfatter og rådgivende ingeniør, og hans spesialfelter er inneklima, ventilasjon, energibruk og ENØK i bygninger.

KURS

Inneklima

Hensikten med bygningskroppen er å skille det ytre og indre klimaet. Målet er at brukerne av bygget skal være i termisk balanse, og luftkvaliteten skal være god.
For å få til dette uten unødig bruk av energi kreves det kunnskaper om hva som påvirker oss mennesker, og hvordan ting kan gjøres riktig.
- Første del er om termisk inneklima. Dette dreier seg om temperatur, trekk, stråling og luftfuktighet, verdier som kan måles. Hvilke krefter er det som påvirker oss, og hvordan oppnår vi god komfort uten unødig bruk av energi? Hvilke myndighetskrav stilles?

- Andre del er om atmosfærisk inneklima. Dette handler om kvaliteten på luften vi puster inn, verdier som vi føler, men som er vanskelige å måle. Hvordan unngår vi forurensninger, og hvor store friskluftmengder trenger vi for å oppnå god luftkvalitet?

Ventilasjon
God ventilasjon handler om å fjerne fuktig luft og sørge for god luftkvalitet. Dette må gjøres slik at det ikke oppstår trekk og unødig støy. I dag brukes ventilasjonsanlegget ofte til å fjerne overskuddsvarme, spesielt i yrkesbygg. I moderne bygg med lite varmetap kan ventilasjonsanlegget også brukes til oppvarming.
- Første del handler om hvordan friskluften behandles på en energi- og miljømessig riktig måte før den tilføres i rommet, det vil si luftinntak/avkast, filtrering, oppvarming, kjøling, varmegjenvinning og befuktning/avfuktning.
- Andre del dreier seg om transport av luft. Dette er en stor energipost, spesielt i yrkesbygg. Hvordan kan den luften vi trenger for å oppnå et godt inneklima transporteres på en energieffektiv måte? Hva er myndighetskravene?

ENØK
Dag 1 omhandler hvorfor ENØK er viktig ut fra hensyn til utslipp av forurensninger og lønnsomhet. I tillegg presenteres Enovas støtteordninger og hvordan vi går systematisk frem ved befaring og datainnsamling. Etter lunsj handler det om varmetap i klimaskjermen, U-verdier og gjennomgang av noen aktuelle tiltak. Dagen avsluttes med energibehov til lys og utstyr med noen eksempler på enøktiltak.
Dag 2 begynner med hvorfor det er bra med vannbåren varme, og bruk av og virkemåten for varmepumper.  Deretter energibruk i ventilasjonsanlegg med noen eksempler på ENØK-tiltak. Deretter avsluttes kurset med beregning av energibesparelser og inntjeningstid. Dagen avsluttes med gjennomgang av energioppfølging

Det anbefales at kursene går over to dager, enten sammenhengende eller med mellomrom.

FORESPØRSEL

Sender skjema ...

Det oppstod en feil i serveren.

Skjema mottatt.

BAKGRUNN

Svein Erik Ulverud har vært rådgivende ingeniør VVS siden 1980.

I 1986 ble han engasjert av Olje- og energidepartementet som hovedlærer, forfatter av kurmateriell og ansvarlig fr komplette kursopplegg.

Han var faglig ansvarlig for kampanjen ENØK 92, prosjektleder for Enovas etterutdanningskurs for ingeniører innen energbruk i bygg, og ansvarlig for OED-kurs.

Han er også forfatter av fagbøker.