TRYGVE EBBESVIK

PRAKTISK LEDERSKAP I HVERDAG OG KRISE

Trygve er anerkjent for sine konkrete og praktiske kurs, ispedd lun humor og stort engasjement. Deltakerne gir tilbakemeldinger om svært godt utbytte, og en inspirerende foredragsholder som gir mye av seg selv og sin lange erfaring. Han er ekspert på krisehåndtering og utvikling av personalledere, og er også mye brukt i skole og barnehage. Trygve tilpasser kursene sine etter kundens behov, og er flink til å skape dialog med deltakerne.

FOREDRAG

NÅR ANSATTE RAMMES AV KRISE

De ansatte er virksomhetens viktigste ressurs. Når ansatte rammes av kriser, vil det også påvirke arbeidsplassen. Det kan være alvorlige hendelser som involverer mange, eller det kan være av mer privat karakter. Uansett vil de berørte trenge oppfølging, og håndteringen vil være av stor betydning. Hva gjør virksomheten når ansatte blir rammet av alvorlige hendelser eller kriser? Hva sier lovverket, og hva er hensiktsmessig ved sykmelding? Hva er god personalbehandling?

ENERGITAPPERE I ARBEIDSHVERDAGEN

Trygve presenterer ulike forhold som tapper dine medarbeidere for arbeidsenergi og motivasjon, og hvorfor det er så viktig å være bevisst disse energitapperne. Ved å fange opp og legge til rette for at de ansatte får håndtere sine private problemer, skaper vi og ivaretar den positive arbeidsenergien vi ønsker å ha på arbeidsplassen.

KURS FOR KOMMUNALE KRISETEAM

Ved enkelte kriser er det behov for å iverksette psykososiale hjelpetiltak. Disse tiltakene skal være en del av kommunens helsemessige og sosiale beredskap. De fleste kommuner har i dag psykososiale team for å møte krisereaksjoner i kommunen. Kurset har fokus på: Hva kan innbyggerne forvente av et psykososialt kriseteam? Hvordan ivareta den enkelte i krise? Dessuten: sentrale aktører ved kriser og ulykker, organisering av kommunal beredskap, prinsipper for krisehåndtering i Norge, krisereaksjoner hos ulike aldersgrupper og grupper med spesielle behov.

BARNS/ELEVERS HVERDAGSKRISER

Mange barn lever med kriser i hverdagen, over kortere eller lengre tid. Disse barnas kriser fører ikke til overskrifter i aviser, eller oppmerksomhet fra krisepsykologer og kriseteam. Barnehager og skoler blir ofte anklaget for ikke å oppdage eller gripe fatt i problemene. Barns hverdagskriser kan ha store konsekvenser for livskvalitet, læring, utvikling og helse. Kurset skal hjelpe barnehage- og skoleansatte til å oppdage disse barna og bli tryggere i møtet med disse hverdagskrisene. 

MOBBING I BARNEHAGE/SKOLE

Han holder ulike kurs for ansatte, foresatte og elever. Hva er mobbing, og hvorfor mobber vi? Trygve hevder: Ved mobbing er det kun tapere, enten en blir mobbet eller hører til mobberne. Mobbingen skjer ansikt til ansikt, skjult og digitalt. Vi lærer hva vi skal se etter for å avdekke mobbingen, og ikke minst blir det satt fokus på hva vi skal gjøre for å få slutt på mobbingen. Det handler om engasjerte ansatte, foreldre, barn og unge. Trygve har utviklet planverk mot mobbing for skole og barnehage, som svært mange bruker.

KRISEHÅNDTERING I BARNEHAGEN/SKOLEN

Et praktisk kurs som belyser både ansvar og konkret håndtering i ulike krisesituasjoner som kan oppstå i og rundt barnehage- og skolemiljøet. Kurset skal gi de ansatte trygghet i hvordan de skal opptre i utfordrende situasjoner.

NY I NORGE, NY PÅ SKOLEN

Noen barn og unge som kommer til Norge, sliter med å finne seg til rette i skolemiljøet. Andre savner tilhørighet i et nytt lokalsamfunn, og vi opplever radikalisering blant ungdom. Vi ser stadig at fremmedfrykt kommer til uttrykk. Men fremfor alt er det mange som blir godt integrert, og finner sin plass i et flerkulturelt skolesamfunn. Hva skiller skolene som lykkes fra de som mislykkes?

KRISEBEREDSKAP VED TRUSSEL MOT SKOLEN/BARNEHAGEN

Et praktisk kurs om prinsippene for kriseplaner ved trusler mot skole eller barnehage, i tråd med Utdanningsdirektoratets veileder. Selv om det er politiet som skal håndtere en trusselsituasjon, må enhetene ha planer for å ivareta barn/elever, foresatte og ansatte om en kritisk situasjon skulle oppstå. Det skal også drives forebyggende arbeid, og man bør gjennomføre øvelser.

ANDRE TEMAER

Trygve Ebbesvik skreddersyr også kurs/seminar/workshop for alle typer virksomheter, organisasjoner og grupper innen følgende temaer:

  • kommunikasjon
  • konflikthåndtering
  • samarbeid og relasjoner
  • endring og omstilling
  • sykefravær
  • kriseberedskap- og håndtering
  • mobbing
  • mestring
  • utvikling av personalledere

“Systematisk gjennomgang og høyst relevant for vår bedrift!”
“Tankevekkende og nært, med en lun humor.”

Deltakere på kurset "Når ansatte rammes av krise"

“Svært matnyttig med konkrete hjelpemidler i vår hverdag!”

Deltaker på kurs for kommunale kriseteam
OM TRYGVE

OM TRYGVE

Trygve Ebbesvik er daglig leder i Personalomsorg AS, og har utdanning som teolog, megler og innen organisasjon og ledelse. Han er ekspert på håndtering av kriser og konflikter, og har i snart 20 år jobbet som konsulent for næringslivet, forsvaret og offentlige virksomheter med konflikt- og krisehåndtering, arbeidsmiljø og utvikling av personalledere. Spesielt er han kjent for sin evne til å håndtere vanskelige situasjoner ved hjelp av en praktisk tilnærmingsmåte som ivaretar alle involverte.

Trygve har blant annet utviklet veiledere for Utdanningsdirektoratet, Krisepermen for grunnskolen/barnehagen og Kriseportalen.no. I tillegg har han medvirket til en rekke bedrifts- og organisasjonsprogrammer, og har en omfattende kurs- og foredragsvirksomhet.

ADRESSE

Postboks 80
6239 Sykkylven

TELEFON

+47 70 24 50 60